บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด

เราก่อตั้งขึ้นมาเพื่อออกแบบ พัฒนา และแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้คนในชุมชนมีรายได้อย่างมั่นคง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยยึดหลักแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ร่วมสร้างความเป็นอยู่ที่ ดี มี สุข ของคนในชุมชน

เราเป็น 1 ในองค์กรภาคสังคม ที่ได้รับการบ่มเพาะภายใต้โครงการ SET Social Impact ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มุ่งสร้างผู้ประกอบทางสังคมให้เป็นกลไกหนึ่ง ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศ และเพื่อเชื่อมต่อภาคทุน ในการสนับสนุนภาคสังคมในการเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน ที่มีการบริการจัดการองค์กรอย่างโปร่งใสและมีบรรษัทภิบาล

ทีมงานดีมีสุข

วัชรากรณ์ ขันธจีระวัฒน์

CEO & Co-founder

มณีรัตน์ ธนาภิบาลนุรักษ์

Social Marketing

วิธาน โชคเศรษฐกิจ

Social Technology

เทพประธาน สีดาบุตร

Social Branding Developer

นที คล้ายสอน

Social​ Developer

ฑิเบต ทองเสทื้อน

Social​ Developer

ไผท เมาลีกุล

Social​ Developer

อนุตม์ กรกำแหง

Social Legal

มธุรส​ รบกล้า

Social Developer

ตติยะพจน์ ศรีกาญจนากาศ

Social Technology Developer

ทีมที่ปรึกษา

สุทธิพงษ์ สุริยะ

ประธานที่ปรึกษา
กรรมการผู้จัดการ
บจก. ขาบ สตูดิโอ

ผศ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

ที่ปรึกษานักวิจัยเพื่อสังคม
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์​

จรัญยา แดงน้อย

ที่ปรึกษาพัฒนาชุมชน
ผอ.สถาบันท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBTI)

ชาตรี สุขเอี่ยม

ที่ปรึกษา​ตลาดชุมชน
นักธุรกิจ​เพื่อสังคม

ชุลีกร สถิต​พงศ์​พิพัฒน์

ที่ปรึกษา​นวัตกรรม​เกษตร
กรรมการ​ผู้จัดการ
บจก.ร้อยแปดฟู้ดส์​

รางวัลและความสำเร็จ