เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จํากัด ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งหวังช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มต้น 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท ในปี 2562 เพื่อขยายธุรกิจเพื่อพัฒนาชุมชน

ธุรกิจเพื่อสังคม

ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ได้รับรับการอบรมและพัฒนาจากภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการสนับสนุนหลักจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET Social Impact 2018

พัฒนาชุมชน

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นหลัก เพื่อให้เกิดอาชีพและรายได้สู่ชุมชน ถ่ายทอดการเรียนรู้ การพัฒนา และสนับสนุน รวมถึงการดำเนินงานในระยะยาวเพื่อวัดผลสำเร็จได้จริง

สนับสนุนโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ SET Social Impact

และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA

ทีมงานของเรา

วัชรากรณ์ ขันธจีระวัฒน์

Founder & CEO

มณีรัตน์ ธนาภิบาลนุรักษ์

Marketing

ศุภราภรณ์ กันตะพัฒนะ

Digital Platform

วิธาน โชคเศรษฐกิจ

Technology

ไผท เมาลีกุล

Farm Project

เทพประธาน สีดาบุตร

Branding

สุทธิพงษ์ สุริยะ

บริษัท ขาบ สไตล์ จำกัด

จรัญยา แดงน้อย

ผอ.สถาบันท่องเที่ยวโดยชุมชน

สุดา กอกิตติ

นักบัญชี

พัชรี หนูแดง