Develop

พัฒนาชุมชน สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างคุณค่าที่แตกต่าง

Branding

สร้างแบรนด์ชุมชน พัฒนาแบรนด์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์และการสื่อสารแบรนด์

Marketing

บริหารและพัฒนาช่องทางตลาด เรียนรู้การตลาด สนับสนุนการจัดจำหน่าย

Service

การจัดการฐานข้อมูล
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนคลังสินค้า และโลจิสติกส์

Finance

วางแผนทางการเงิน บริหารระบบบัญชี จัดหาแหล่งทุน วิเคราะห์ด้านการเงิน

รูปแบบการทำธุรกิจ

(Business Model)

แบรนด์ภายใต้การดูแลของดีมีสุข