โครงการเพื่อสังคม

เราเป็นองค์กรที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ทั้งภาครัฐ ภาคทุน และภาคสังคม ที่ต้องการสร้างรูปแบบการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน