ผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืน

ดี มี สุข ร่วมพัฒนาชุมชน ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นน้ำ และสนับสนุนการพัฒนาช่องทางการตลาดชุมชนต่อท่อตรงถึงผู้บริโภคปลายน้ำ ซึ่งเป็นการกระจายรายได้กลับคืนสู่ชุมชน เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืน